Gedragsregels voor IHR practitioners

GEDRAGSREGELS VOOR IHR PRACTITIONERS
VERSIE: MEI 2016
1. DEFINITIES
1.1. De in dit reglement gebruikte begrippen hebben de betekenis zoals genoemd in de 'Global Network Group (GNG) lijst van begrippen & definities'.
2. NAAM
2.1. Dit reglement draagt de naam: Gedragsregels en procedure vereisten IHR Register (Global Network Group).
3.DOELSTELLING
3.1. Het bevorderen en handhaven van de kwaliteit van het handelen en het optreden van de certificaathouders, zulks in de ruimste zin van het woord.
4. TOEPASBAARHEID
4.1. De gedragsregels gelden voor alle IHR hypnose practitioners.
4.2. Een IHR hypnose practitioner kan zich niet onttrekken aan de gedragsregels.
4.3. Een geschorste IHR hypnose practitioner valt onder de werking van de gedragsregels.
4.4. Opzegging, beëindiging of royement van de certificering van de IHR hypnose practitioner, om welke reden dan ook, ontslaat de IHR hypnose practitioner niet van de toepasbaarheid van de gedragsregels voor zover en indien van de IHR hypnose practitioner zijn / haar handelen, doen of nalaten betrekking heeft op de periode waarin de certificering geldig was.
5. GESCHIKTHEID
5.1. De IHR hypnose practitioner behoort de hem / haar verstrekte opdracht(en) zorgvuldig en naar beste kunnen en vermogen uit te voeren.
5.2. De IHR hypnose practitioner behoort geen opdrachten te aanvaarden voor de uitvoering waarvan de IHR hypnose practitioner de vereiste deskundigheid mist, tenzij de ontbrekende kennis en/of ervaring aanwezig is bij één of meer door de IHR hypnose practitioner en met goedvinden van de principaal ingeschakelde collega IHR hypnose practitioner.
5.3. De IHR hypnose practitioner in persoon dient fysiek en mentaal in staat te zijn de opdracht uit te voeren.
6. BEVOEGDHEDEN
6.1. De IHR hypnose practitioner mag nimmer de indruk wekken meer bevoegdheden te hebben dan hem / haar feitelijk werd verleend.
7. VAKBEKWAAMHEID MEDEWERKERS EN/OF DERDEN
7.1. De IHR hypnose practitioner zal ervoor zorgen dat de bij hem / haar in dienst zijnde medewerkers een zo hoog mogelijke graad van vakbekwaamheid bezitten op diens vakgebied.
7.2. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens voor door de IHR hypnose practitioner ingeleende of ingehuurde externe kennis, werkzaamheden of prestaties van derden anders dan de eigen medewerkers.
8. COLLEGIALE SCHADE EN/OF NADEEL
8.1. De IHR hypnose practitioner dient zich te onthouden van handelingen en/of gedragingen die collegae IHR hypnose practitioners en/of collega IHR hypnose practitioners (kunnen) schaden of nadeel (kunnen) berokkenen, zowel in het algemeen als in relatie tot hun principalen.
9. COLLEGIAAL AANBOD
9.1. De IHR hypnose practitioner zal over de door collegae aan hem / haar aangeboden opdracht een duidelijke uitspraak doen of de aangeboden opdracht hem / haar bekend was via andere betrouwbare bron.
9.2. Bij onbekendheid zal een redelijke samenwerkingsmodus worden overeengekomen.
10. ONDERLINGE MEDEDELINGEN
10.1. De mededelingen van IHR hypnose practitioners onderling en hun cliënten zullen steeds op een zakelijke verantwoorde en vertrouwelijke manier worden behandeld.
11. COLLEGIALE MEDEWERKERS
11.1. De IHR hypnose practitioner behoort zich ervan te onthouden medewerkers van collegae te bewegen tot het beëindigen van de werkrelatie met die collegae.
11.2. Indien echter een IHR hypnose practitioner wordt benaderd door medewerker(s) van collegae met oog op een mogelijke samenwerking of dienstbetrekking behoort de IHR hypnose practitioner deze mogelijkheid met betrokken collegae te bespreken alvorens een overeenkomst aan te gaan met bedoelde medewerker.
12. BEHOUD VAN NAAM EN FAAM
12.1. De IHR hypnose practitioner zal zich onthouden van uitlatingen tegenover derden waardoor de naam en faam van de bedoelde collegae kan worden geschaad.
13. COLLEGIALE GESCHILLEN
13.1. De IHR hypnose practitioner zal ten opzichte van zijn / haar collegae een fair standpunt innemen en eventuele geschillen in der minne trachten te schikken.
14. GEBRUIK ONDERSCHEIDENDE TITEL
14.1. Met inachtneming van het gestelde in deze gedragsregels alsmede met in achtneming van het functiegebied waarin de IHR hypnose practitioner is gecertificeerd, is het gebruik van de titel IHR hypnose practitioner niet aan beperkingen gebonden.
15. WERKWIJZE
15.1. De IHR hypnose practitioner vervult de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden en/of taken op een integere, inzichtelijke en voortvarende wijze.
16. OPDRACHTOMSCHRIJVING EN PRIJS
16.1. De IHR hypnose practitioner komt altijd met de opdrachtgever(s) een opdrachtomschrijving overeen.
16.2. Indien de IHR hypnose practitioner werkt met algemene voorwaarden worden de algemene voorwaarden geacht deel uit te maken van de opdrachtomschrijving.
17. TOETSING
17.1. Op verzoek van de IHR hypnose practitioner, een collega van de IHR hypnose practitioner, de benadeelde of de opdrachtgever(s) kan het handelen, het doen of nalaten van de IHR hypnose practitioner, van meer IHR hypnose practitioners, van een groep IHR hypnose practitioners of van de collega(e) IHR hypnose practitioner(s) worden getoetst aan de gedragsregels en het reglement klacht- en tuchtrecht.
17.2. Toetsing geschiedt altijd en uitsluitend op basis van de gedragsregels en het reglement klacht- en tuchtrecht zoals geldend op het feitelijke moment dat de handeling of het doen of nalaten plaatsvond.
17.3. Toetsing geschiedt aan de hand van een klacht van een belanghebbende of de benadeelde.
17.4. GNG en/of iedere andere branche- en beroepsorganisatie, voor zover hun status blijkt uit geldige statuten van de organisatie, zijn bevoegd om, afzonderlijk of in commissie, bij afwezigheid van belanghebbende(n) of benadeelde(n) een klacht aanhangig maken teneinde te toetsen in het algemeen belang van de beroepsgroep.
18. PROCEDURE VEREISTEN IHR Register
18.1. Alle certificaathouders zijn onderworpen aan de procedure vereisten IHR Register. Deze vereisten zijn van toepassing op alle certificaathouders.
19. BIJZONDERE BEPALINGEN
19.1. In alle gevallen waarin de gedragsregels niet specifiek voorzien geldt het uitgangspunt dat het optreden van de IHR hypnose practitioner in overeenstemming dient te zijn met het aanzien van het beroep zoals dat blijkt uit het relevante Certificatieschema en standaards waaronder mede begrepen alle onderliggende documenten en reglementen zoals vastgesteld door GNG alsmede dat het aanzien en het imago van het beroep en de beroepsgroep niet mag worden geschaad.
20. SLOTBEPALINGEN
20.1. Aansprakelijkheid. GNG aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor het handelen en/of optreden verband houdende met onderhavig reglement. GNG wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.
20.2. Bevoegdheid. GNG is bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van dit reglement.
20.3. Geheimhouding. GNG, de directie, de commissies alsmede de individuele commissieleden zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht jegens de GNG certificaathouders en/of derden met betrekking tot de kennis en/of de informatie omtrent bedrijven, GNG certificaathouders, instanties, organisaties en/of personen welke kennis en/of informatie tot hen is gekomen op grond van hun functie binnen GNG. Het schenden van de geheimhoudingsplicht is grond voor ontzetting uit de functie en ingeval van het zijn van GNG certificaathouder grond voor toetsing aan de gedragsregels op basis van het reglement klacht- en tuchtrecht.
20.4. Geschillen. Voor zover en indien dit reglement iets niet of onvolledig regelt en/of leidt tot een geschil is GNG bevoegd, onverlet het bepaalde in de statuten van GNG. Indien GNG geen besluit neemt ten aanzien van het geschil, wordt het geschil onderworpen aan mediation. Indien de mediation niet slaagt wordt het geschil aan de bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd.
20.5. Meertaligheid. Bij meertaligheid prefereert de Engelse taal boven elke andere taal.
20.6. Wet. Uitsluitend de Nederlandse wetgeving is van toepassing.