Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (WKKGZ)

WET KWALITEIT KLACHTEN GESCHILLEN ZORG (WKKGZ)
Algemeen
De Nederlandse wet kwaliteit klachten geschillen zorg (WKKGZ) is op 1 januari 2016 in werking getreden.
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgverleners verplicht ingediende klachten af te wikkelen conform de WKKGZ.
Global Network Group | IHR Register past de WKKGZ uitsluitend toe op IHR practitioners die onder de WKKGZ vallen.
Niet alle IHR practitioners vallen onder de werking van de WKKGZ.
Door IHR Register toegepaste uitgangspunten
(1) Hypnotherapeuten en hypnose-coaches vallen onder de werking van de WKKGZ.
(2) De WKKGZ is alleen van toepassing op zorgverleners die (a) in Nederland zijn gevestigd of (b) in Nederland de zorg verlenen.
(3) Indien een in Nederland gevestigde IHR practitioner buiten Nederland zorg aanbiedt, zal IHR Register de klacht afwikkelen conform de WKKGZ tenzij de IHR practitioner aantoonbaar t.a.v. de zorgverlening de Nederlandse wetgeving heeft uitgesloten en een andere, niet Nederlandse wetgeving, toepasbaar heeft verklaard.
(4) Indien een Nederlandse cliënt (de zorgvrager) buiten Nederland aan een niet in Nederland gevestigde IHR practitioner om zorg vraagt, is de WKKGZ niet van toepassing, tenzij cliënt en IHR practitioner dit aanvullend en vrijwillig zijn overeengekomen.
WKKGZ en vergoedingen door zorgverzekeraars
De WKKGZ regelt niets ten aanzien van het wel of niet vergoeden van de kosten van de zorgverlening door zorgverzekeraars. Het feit dat een zorgverlener valt onder de WKKGZ en voldoet aan de WKKGZ, betekent niet dat de kosten door de zorgverzekeraar worden vergoed.
Zo werkt de WKKGZ
Fase 1
IHR Register informeert u met betrekking tot uw rechten en de procedure. Ook onderzoekt IHR Register of de klacht wel of niet ontvankelijk is. Samen met de klager (de cliënt) en de beklaagde (de IHR practitioner) wordt bekeken of de klacht onderling en minnelijk kan worden opgelost.
Fase 2
Indien fase 1 niet tot een oplossing en akkoord heeft geleid, kan worden verzocht om de behandeling door de klachtcommissie. De klachtcommissie stelt vast of zij wel of niet ontvankelijk is. De klachtcommissie doet onderzoek en komt tot een bindende uitspraak.
Kosten
De kosten van de procedure worden in rekening gebracht.
Het kosten- en tariefoverzicht staat in het GNG reglement WKKGZ klachtbehandeling, artikel 14 - 15.
Klachtformulier
Een WKKGZ klacht wordt ingediend met behulp van het online meldingsformulier WKKGZ klacht.
Belangrijk
IHR hypnotherapeuten en hypnosecoaches werken volgens gedragsregels en procedure-vereisten. Hierin is ondermeer vastgelegd dat een intake procedure wordt gevolgd, dat de cliënt een toestemmingsformulier dient te ondertekenen en dat geen garanties kunnen worden gegeven met betrekking tot het resultaat van de behandeling. Niet alle IHR practitioners vallen onder de WKKGZ. Deze aspecten zijn mede bepalend ten aanzien van de ontvankelijkheid van een klacht.