Global Network Group reglement WKKGZ klachtbehandeling

1.

DEFINITIES

1.1.

De 'Global Network Group (GNG) lijst van begrippen & definities' is niet van toepassing.

1.2.

De in dit reglement gebruikte begrippen hebben de betekenis zoals hierna genoemd:

Beklaagde: de practitioner

Bevoegd orgaan:

(1) een beroeps- of branchorganisatie waarmee Global Network Group een contractuele verbintenis heeft

(2) een door de nationale overheid erkende beroeps- of branchorganisatie

(3) de nationale overheid dan wel een aan de nationale overheid verbonden authoriteit of organisatie

Bindend advies: de uitspraak van de klachtcommissie

Global Network Group (GNG): de certificeringsorganisatie, ingeschreven in de kamer van

koophandel te Rotterdam (Nederland), onder de statutaire naam Global Network Group, onder registratienummer 56601506

ICC Council (ICC): de waarborgcommissie en toezichthouder, ingeschreven in het bedrijvenregister te Cardiff (Verenigd Koninkrijk), onder de statutaire naam Global Network Group Quality Management, onder registratienummer 8300385

Klacht: de door klager bij Global Network Group aanhangig gemaakte klacht, voor zover vallend onder de werking van de WKKGZ, zulks ter zelfstandige beoordeling van Global Network Group

Klachtbemiddelaar & informateur (bemiddelaar): de door Global Network Group benoemde klachtbemiddelaar & informateur

Klachtcommissie: de door ICC Council benoemde klachtcommissie

Klager:

(1) de cliënt, of zijn/haar vertegenwoordiger of gevolmachtigde, waaronder mede begrepen de wettige erfgena(a)m(en), van de practitioner, en waarbij de cliënt relatie blijkt uit een opdracht of (zorg)overeenkomst, of waarvan het bestaan anderszins aannemelijk is, zulks ter zelfstandige beoordeling van Global Network Group

(2) een andere bij Global Network Group geregistreerde en gecertificeerde practitioner, indien een eigen belang hebbend, waarbij een concurrentie belang is uitgesloten, zulks ter zelfstandige beoordeling van Global Network Group

(3) een niet-(GNG) practitioner, niet zijnde de cliënt, indien een eigen belang hebbend, waarbij een concurrentie belang is uitgesloten, zulks ter zelfstandige beoordeling van Global Network Group

(4) een bevoegd orgaan, indien een belang hebbend en actief binnen de scope van de klacht, en uitsluitend indien hun status blijkt uit de geldige statuten van het betreffende orgaan, zulks ter zelfstandige beoordeling van Global Network Group

(5) iedere andere natuurlijke- of rechtspersoon, indien een belang hebbend, zulks ter zefstandige beoordeling van Global Network Group

Maatregel: een (bijkomend) onderdeel van de sanctie

Sanctie: de door de klachtcommissie in de uitspraak opgenomen sanctie

Schriftelijk: per email of elektronisch dossier of 'cloud dossier', tenzij anders aangegeven of overeengekomen

Scope: het werkingsgebied van de practitioner waar de klacht betrekking op heeft

Practitioner: de bij GNG geregistreerde en gecertificeerde zorgaanbieder

Resultaat: het door de klachtbemiddelaar & informateur bereikte resultaat

Uitspraak: het bindende advies van de klachtcommissie

WKKGZ: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, zoals vastgesteld per 7 oktober 2015 en gepubliceerd in het staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden nummer 407

Zorg: zorg zoals bedoeld en vastgesteld in de WKKGZ, onder uitsluiting van alle niet in de WKKGZ bedoelde en vastgestelde zorg

Zorgaanbieder: de practitioner

2.

NAAM

2.1.

Dit reglement draagt de naam: Global Network Group reglement WKKGZ klachtbehandeling, kortweg: GNG reglement WKKGZ klachtbehandeling.

3.

DOELSTELLING

3.1.

Dit reglement heeft tot doel:

(1) Het bevorderen en handhaven van de kwaliteit van het handelen en optreden van de GNG practitioners, zulks in de ruimste zin van het woord, echter uitsluitend voor zover hun handelen en optreden valt onder de werking van de WKKGZ, alsmede

(2) het beschrijven van de procedure ter afhandeling van alle volgens de WKKGZ kwalificerende klachten tegen de bedoelde practitioners.

4.

TOEPASSING

4.1.

Dit reglement is van toepassing op alle bij Global Network Group geregistreerde en gecertificeerde practitioners, doch uitsluitend voor zover hun handelen, diensten en zorg vallen onder de werking van de WKKGZ. Alle niet WKKGZ gerelateerde handelingen, diensten en zorg zijn uitgesloten, zulks ter zelfstandige beoordeling van Global Network Group.

4.2.

Practitioners kunnen zijn gekoppeld aan een specifiek (deel) register van Global Network Group, waaronder mede begrepen ICR Coach Register (professionele coaches) en IHR Register (hypnotherapeuten en hypnosecoaches), dan wel uitsluitend zijn geregistreerd bij Global Network Group ten behoeve van de WKKGZ zonder koppeling aan een specifiek (deel) register van Global Network Group.

4.3.

Als klager kunnen optreden:

(1) Natuurlijke personen

(2) Rechtspersonen

(3) Overheden

(4) Global Network Group zelf

5.

KLACHTFASEN

5.1.

Dit reglement onderscheidt twee klachtfasen, te weten:

Fase 1: informatie en bemiddeling uitgevoerd door de klachtinformateur en de klachtbemiddelaar

Fase 2: geschilbehandeling uitgevoerd door de klachtcommissie

6.

KLACHTINDIENING, ONTVANGST EN BEVESTIGING

6.1.

De klager dient de klacht in via het online klachtformulier. Het klachtformulier staat gepubliceerd op de websites van Global Network Group. De klager ontvangt een automatische online ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging bevat de naam van de klager, de datum en tijd van het indienen van de klacht alsmede de kopie van het klachtformulier. De in de ontvangstbevestiging vermelde datum en tijd is bepalend voor de WKKGZ klachtbehandelingstermijnen.

6.2.

Indien de klager niet in staat is om het online klachtformulier in te dienen, zal Global Network Group in overleg met klager tot een andere indieningsvariant komen. In voorkomend geval bevestigt Global Network Group de ontvangst van de klacht schriftelijk per brief, waarbij de in de brief genoemde datum bepalend is voor de WKKGZ klachtbehandelingstermijnen.

6.3.

De klacht dient binnen 1 kalendermaand nadat het aan de klacht ten grondslag liggende feit zich heeft voorgedaan, door Global Network Group te zijn ontvangen. Indien de klacht buiten deze termijn wordt ontvangen, wordt de klacht in beginsel afgewezen, tenzij Global Network Group anders besluit, zulks uitsluitend ter beoordeling van Global Network Group zelf.

7.

ADMINISTRATIEVE KLACHTKWALIFICATIE EN AFWIJZING

7.1.

Een klacht kwalificeert administratief indien een klachtformulier tijdig en volledig is ontvangen.

7.2.

Een administratief kwalificerende klacht wordt in behandeling genomen indien de klacht betrekking heeft op het optreden en handelen van de practitioner en de door hem/haar geboden dienst(en), service(s) en zorg, alsmede indien:

(1) De practitioner in strijd heeft gehandeld met de eigen voorwaarden en/of eigen interne klachtenregeling en/of gedragsregels en procedurevereisten van Global Network Group dan wel enige andere organisatie waar de practitioner bij is aangesloten of geregistreerd, zulks ter beoordeling van klager;

(2) De practitioner geen of onvoldoende invulling en uitvoering heeft gegeven aan de klachtinformatie en de klachtbemiddeling, zulks ter beoordeling van klager;

(3) Van de cliënt in redelijkheid niet kan worden verlangd, onder de gegeven omstandigheden, de klacht bij de practitioner in te dienen en de klachtinformatie/klachtbehandeling/geschilbehandeling zelfstandig met de practitioner te doen.

Een administratief kwalificerende klacht die niet voldoet aan de voornoemde uitgangspunten wordt afgewezen.

7.3.

Een klacht kan niet anoniem worden ingediend. Anonieme klachten worden afgewezen.

8.

KLACHTINFORMATEUR EN KLACHTBEMIDDELAAR

8.1.

Global Network Group benoemt binnen 10 werkdagen na de ontvangst van de klacht een klachtinformateur en klachtbemiddelaar. Beide functies kunnen door 1 persoon worden uitgevoerd. Het benoemingsbesluit wordt aan klager en practitioner schriftelijk meegedeeld.

8.2.

Indien de klachtinformatie en klachtbemiddeling voor het indienen van de klacht bij Global Network Group zelfstandig door of namens de practitioner is uitgevoerd, of indien van de klager in redelijkheid geen deelname aan de klachtfase 1 kan worden verlangd of gevorderd, kan Global Network Group besluiten af te zien van de benoeming van een klachtinformateur en klachtbemiddelaar, en hiermee afzien van de toepassing van de klachtfase 1.

8.3.

De termijnen zoals genoemd in dit artikel tellen niet mee voor de verplichte maximale behandelingsdoorlooptijd van 6 kalendermaanden zoals gekoppeld aan de klachtfase 2 (geschilbehandeling door de klachtcommissie).

8.4.

De klachtinformateur en klachtbemiddelaar is bijvoorkeur een professionele bemiddelaar, mediator of onderhandelaar.

8.5.

Zowel klager als practitioner kunnen de klachtinformateur en de klachtbemiddelaar, beiden of individueel, wraken. Het feit dat een klachtinformateur of klachtbemiddelaar actief is of was binnen de scope van de klacht, kwalificeert niet als wrakingsgrondslag. Global Network Group behandelt het wrakingsverzoek.

8.6.

De klachtinformateur heeft tot taak:

(1) Het voorlichten van klager

(2) Het waarnodig bijstaan van klager bij het opstellen en indienen van de klacht

(3) Het waarnodig bijstaan van klager in de communicatie met de practitioner

8.7.

De klachtinformateur is bevoegd tot:

(1) Het communiceren met klager en practitioner

8.8.

De klachtbemiddelaar heeft tot taak:

(1) het tot stand brengen van een minnelijke akkoord

8.9.

De klachtbemiddelaar is bevoegd tot:

(1) Het opstellen van een (ontwerp) vaststellingsovereenkomst tussen klager en practitioner, dan wel enig ander kwalificerend document waarin klager en practitioner een minnelijk akkoord regelen, alsmede e.e.a. ter ondertekening aanbieden aan klager en practitioner.

(2) Het staken of onderbreken van de bemiddeling bij gebrek aan medewerking van de klager en/of de practitioner.

8.10.

Indien de klachtbemiddelaar niet slaagt in zijn / haar taak, wordt de opdracht teruggegeven aan Global Network Group. De klachtbemiddelaar meldt de teruggave van de opdracht schriftelijk aan klager, practitioner en Global Network Group. In voorkomend geval zal Global Network Group direct aansluitend aan klager vragen om binnen 1 kalendermaand schriftelijk aan Global Network Group kenbaar te maken of dat van verdere klachtbehandeling wordt afgezien of dat om het starten van klachtfase 2 wordt verzocht. De door klager aan Global Network Group kenbaar gemaakte keuze wordt door Global Network Group schriftelijk bevestigd aan klager en practitioner.

9.

KLACHTCOMMISSIE

9.1.

ICC Council benoemt de klachtcommissie. Hiervoor geldt geen specifiek tijdpad. Het benoemingsbesluit wordt aan klager en practitioner schriftelijk meegedeeld.

9.2.

De klachtcommissie bestaat uit tenminste 1 lid en kent altijd een oneven aantal commissieleden. De klachtcommissie dient een evenwichtige samenstelling te hebben, waarbij is gewaarborgd dat klager en practitioner gelijkwaardig worden behandeld i.c. niet ten opzichte van elkaar worden benadeeld, bevoordeeld, achtergesteld of voorgetrokken.

9.3.

Tenminste 1 commissielid is een gekwalificeerd jurist. Indien de commissie uit meer leden bestaat, is tenminste de voorzitter gekwalificeerd jurist.

9.4.

Commissieleden zijn of deskundig met betrekking tot de scope van de klacht of deskundig met betrekking tot Alternative Dispute Resolution, waaronder mede begrepen arbitrage, bindend advies, bemiddeling, mediation en onderhandelen, of beiden of geschikt op grond van andere competenties, zulks ter zelfstandige beoordeling van ICC Council.

9.5.

Zowel klager als practitioner kunnen de klachtcommissie, als geheel of als individuele leden van de klachtcommissie, wraken. Het feit dat een commissielid actief is of was binnen de scope van de klacht, kwalificeert niet als wrakingsgrondslag. ICC Council behandelt het wrakingsverzoek.

9.6.

De klachtcommissie heeft tot taak:

(1) Het eventueel doen van een tussentijdse of voorlopige uitspraak;

(2) Het binnen 6 kalendermaanden na haar benoeming doen van een (definitieve) uitspraak in de vorm van een bindend advies.

9.7.

De klachtcommissie is bevoegd tot:

(1) Het afwijzen van de klacht of het niet ontvankelijk verklaren van de klacht

(2) Het doen van onderzoek naar de klacht

(3) Het, na verkregen toestemming van klager en practitioner, benoemen van externe deskundigen en het verstrekken van een opdracht aan deze deskundigen

(4) Het staken of onderbreken van de klachtbehandeling op basis van gebrek aan medewerking van de klager en/of de practitioner.

(5) Het opschorten van de klachtbehandeling en het samenvoegen van klachten op basis van het bepaalde in artikel 10 van dit reglement.

(6) Het doen van tussentijdse of voorlopige uitspraken.

(7) Het doen van (definitieve) uitspraken in de vorm van bindend advies.

(8) Het opnemen van maatregelen in uitspraken, waaronder mede begrepen het opleggen van schadevergoedingen tot een maximum van euro 25.000,- per klacht en het opleggen van disciplinaire maatregelen.

(9) Het opnemen van kostentoewijzing in uitspraken ten aanzien van de kosten en vergoedingen met betrekking tot de klachtcommissie en klachtbehandeling.

9.8

De klachtcommissie is zelfstandig bevoegd. De klachtcommissie behandelt de klacht op basis van de beginselen van hoor en wederhoor. De klachtcommissie stelt zowel klager als beklaagde in de gelegenheid hun standpunt toe te lichten alsmede van de wederzijdse standpunten kennis te nemen. De klachtbehandeling geschiedt in beginsel uitsluitend schriftelijk. De klachtcommissie kan in aanvulling op de schriftelijke behandeling de partijen en eventuele deskundigen uitnodigen voor een hoorzitting; in voorkomend geval bepaalt de klachtcommissie locatie, datum, tijd en agenda.

9.9.

De klachtcommissie beslist op basis van het principe van de gewone meerderheid.

De klacht kan alleen door een voltallige klachtcommissie worden behandeld.

9.10.

De klachtcommissie toetst de klacht op basis van:

(1) De op de klachtscope toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving;

(2) De op de practitioner toepasselijke gedragsrgels, procedurevereisten en andere reglementen en instructies van beroeps- of branche organisaties.

10.

NIET ONTVANKELIJK, OPSCHORTING, SAMENLOOP EN SAMENVOEGING

10.1.

Global Network Group, ICC Council en klachtcommissie kunnen de klacht niet ontvankelijk verklaren.

10.2.

Een klacht is niet ontvankelijk indien:

(1) Naar het oordeel van Global Network Group, ICC Council of klachtcommissie klager geen redelijk belang bij de uitspraak heeft;

(2) De klacht niet is gericht tegen een practitioner.

10.3.

Een wrakingsverzoek leidt tot opschorting. Aan de behandeling van een wrakingsverzoek zijn geen termijnen gekoppeld. Alle andere termijnen zoals bedoeld in dit reglement worden voor de duur van de behandeling van het wrakingsverzoek opgeschort.

10.4.

Global Network Group, ICC Council, klachtbemiddelaar en klachtcommissie zijn bevoegd de werkzaamheden i.c. de behandeling op te schorten teneinde een besluit of vonnis van een andere autoriteit af te wachten en mee te wegen bij de behandeling. Alle andere termijnen zoals bedoeld in dit reglement worden voor de duur van bedoelde opschorting eveneens opgeschort.

10.5.

De klachtcommissie is bevoegd de behandeling op te schorten indien een naar hun opvatting een ongewenste samenloop van procedures ontstaat welke de behandeling van de klacht en/of het verloop van andere procedures nadelig beïnvloedt of kan beïnvloeden dan wel partijen zouden kunnen schaden. Alle andere termijnen zoals bedoeld in dit reglement worden voor de duur van bedoelde opschorting eveneens opgeschort.

10.6.

Een verzoek tot opschorting kan eveneens worden ingediend door zowel klager als beklaagde. Een besluit tot opschorting van de behandeling wordt schriftelijk ter kennis gebracht van klager en beklaagde. Tot deze opschorting kan uitsluitend gezamenlijk worden besloten. Alle andere termijnen zoals bedoeld in dit reglement worden voor de duur van bedoelde opschorting eveneens opgeschort.

10.7.

Global Network Group, ICC Council en klachtcommissie zijn bevoegd meerdere klachten tegen 1 practitioner samen te voegen en af te wikkelen binnen 1 klachtprocedure.

10.8.

Global Network Group, ICC Council en klachtcommissie zijn bevoegd min of meer identieke en gelijkwaardige klachten tegen meer dan 1 practitioner samen te voegen en af te wikkelen binnen 1 klachtprocedure.

10.9.

Tegen besluiten met betrekking tot niet ontvankelijkheid, opschorting, samenloop en samenvoeging is geen beroep mogelijk.

11.

UITSPRAAK

11.1.

De klachtcommissie doet uitspraak. De uitspraak is openbaar. In de uitspraak is zodanig geanonimiseerd dat geen herleiding kan plaatsvinden naar zowel de klager als de practitioner. De uitzondering hierop is disciplinaire maatregel nummer 9 waarbij de gegevens van de practitioner openbaar worden gemaakt (artikel 13.1 | disciplinaire maatregel 9).

11.2.

Als uitspraken worden onderscheiden:

(1) De klacht is niet ontvankelijk

(2) De klacht is ongegrond

(3) De klacht is kennelijk ongegrond

(4) De klacht is gegrond

11.3.

De uitspraak bevat tenminste de navolgende onderdelen:

(1) Benoeming niet ontvankelijkheid en gegrondheid;

(2) Benoeming sancties;

(3) Benoeming disciplinaire maatregelen;

(4) Kostentoewijzing;

(5) Toelichting.

11.4.

De klachtcommissie is niet gehouden de interne stemverhoudingen te openbaren.

11.5.

De klachtcommissie is verplicht haar uitspraak schriftelijk vast te leggen en te motiveren.

11.6.

Indien klager niet meewerkt aan de uitvoering van dit reglement of anderszins de klachtcommissie in haar werkzaamheden belemmert, is de klachtcommissie bevoegd de behandeling af te breken alsmede de klacht kennelijk ongegrond te verklaren.

11.7.

Indien beklaagde niet meewerkt aan de uitvoering van dit reglement of anderszins de klachtcommissie in haar werkzaamheden belemmert, is de klachtcommissie bevoegd uitspraak te doen, de klacht gegrond te verklaren, een sanctie op te leggen en een maatregel vast te stellen.

11.8.

Indien de klachtcommissie de klacht gegrond verklaart, is de commissie gehouden een sanctie op te leggen. Ook kan de commissie besluiten tot het opleggen van een disciplinaire maatregel.

12.

SANCTIES

12.1.

Dit reglement onderscheidt twee sancties, te weten:

(1) Geen sanctie wegens bijzondere omstandigheden

(2) Een schadevergoeding tot een maximumbedrag van euro 25.000,- per klacht.

13.

DISCIPLINAIRE MAATREGELEN

13.1.

Dit reglement onderscheidt disciplinaire elf maatregelen, te weten:

(1) Geen disciplinaire maatregel wegens bijzondere omstandigheden

(2) Waarschuwing

(3) Schriftelijke berisping

(4) Schorsing voor bepaalde duur van de lopende registratie en certificering. Een schorsing voor bepaalde duur kan per schorsing ten hoogste één kalenderjaar beslaan.

(5) Royement van de lopende registratie en certificering, met het open laten van de mogelijkheid tot herkwalificatie (herregistratie en hercertificering) onder toepassing van de door de klachtcommissie te bepalen uitsluitingsperiode.

(6) Royement van de lopende registratie en certificering, onder algehele uitsluiting van herkwalificatie.

(7) Het opleggen van verbetermaatregelen ten aanzien van de huidige en/of toekomstige registratie- en certificeringsperiode(s).

(8) Het opleggen van extra CPD verplichtingen ten aanzien van de huidige en/of toekomstige registratie- en certificeringsperiode(s).

(9) Het opleggen van aanvullende voorwaarden ten aanzien van de herregistratie en hercertificering na afloop van de lopende registratie- en certificeringsperiode.

(10) Het openbaar maken van de persoonlijke naam en bedrijfsgegevens van de practitioner.

(11) Iedere andere maatregel zoals door de klachtcommissie vastgesteld.

14.

KOSTEN KLACHTFASE 1 (KLACHTINFORMATIE & KLACHTBEMIDDELING)

14.1

De cliënt heeft geen kosten bij fase 1.

14.2.

De kosten voor de practitioner zijn inbegrepen in de jaarlijkse registratiebijdragen. De practitioner heeft geen aanvullende kosten voor fase 1.

15.

KOSTEN KLACHTFASE 2 (GESCHILBEHANDELING)

15.1.

De vaste kosten voor de behandeling van een klacht bedragen euro 1.250,- inclusief BTW, excusief eventuele toeslagen en nevenkosten. De vaste kosten zijn verschuldigd i.c. toewijsbaar vanaf het moment dat de klachtcommissie is benoemd. Indien de cliënt de klacht intrekt, vervallen de vaste kosten niet.

15.2.

Als toeslagen en nevenkosten zijn aangemerkt:

(1) Kosten en vergoedingen voor externe deskundigen;

(2) Kosten en vergoedingen voor locaties en consumpties indien hoorzittingen worden gehouden;

(3) Reiskosten voor leden van de klachtcommissie indien hoorzittingen worden gehouden;

(4) Overige kosten waartoe is besloten door partijen tijdens de klachtbehandeling.

De klachtcommissie maakt met cliënt en practitioner vooraf afspraken over toeslagen en nevenkosten. Cliënt en practitioner dienen toestemming te geven voor de toeslagen en nevenkosten. De toestemming wordt vastgelegd in een door cliënt en practitioner ondertekend document.

15.3.

De klachtcommissie besluit in alle situaties zelfstandig m.b.t. de kostentoewijzing.

15.4.

Ten aanzien van de kostenveroordeling in de vaste kosten voor de cliënt is aansluiting gezocht bij de eigen bijdrage normering zoals vastgesteld door de Raad voor de Rechtsbijstand.

Op basis hiervan geldt als maximale bijdrage in de vaste kosten:

Indien alleenstaand:

Fiscaal inkomen tot euro 18.700: maximale bijdrage euro 340

Fiscaal inkomen tussen euro 18.701 en 19.400: maximale bijdrage euro 412

Fiscaal inkomen tussen euro 19.401 en 20.400: maximale bijdrage euro 566

Fiscaal inkomen tussen euro 20.401 en 22.300: maximale bijdrage euro 720

Fiscaal inkomen tussen euro 22.300 en 26.400: maximale bijdrage euro 849

Fiscaal inkomen meer dan euro 26.400: maximale bijdrage 1.250,-

Indien gehuwd, samenwonend of 1-oudergezin:

Fiscaal inkomen tot euro 26.000: maximale bijdrage euro 340

Fiscaal inkomen tussen euro 26.001 en 27.000: maximale bijdrage euro 412

Fiscaal inkomen tussen euro 27.001 en 28.300: maximale bijdrage euro 566

Fiscaal inkomen tussen euro 28.301 en 31.500: maximale bijdrage euro 720

Fiscaal inkomen tussen euro 31.500 en 37.300: maximale bijdrage euro 849

Fiscaal inkomen meer dan euro 37.300: maximale bijdrage 1.250,-

15.5.

Ten aanzien van de kostenveroordeling in de vaste kosten voor de practitioners gelden de individueel overeengekomen pakkettarieven of de afspraken die hierover met de betreffende beroeps- en branche organisatie(s), waar de practitioner aan is verbonden, zijn gemaakt.

15.6.

Nevenkosten en toeslagen worden 1-op-1 opgenomen in de kostentoewijzing en komen niet voor matiging in aanmerking. Zie ook artikel 15.2. voor wat betreft de besluitvorming met betrekking tot nevenkosten en toeslagen.

15.7.

De klachtcommissie kan cliënt en practitioner verplichten tot het doen van een vooruitbetaling of garantiestorting met betrekking tot zowel de vaste kosten als de nevenkosten en toeslagen.

15.8.

Indien de cliënt een vooruitbetaling of garantiestorting weigert te doen, kan de klachtcommissie de klacht afwijzen of de klactbehandeling aanhouden voor de duur van de weigering.

15.8.

Indien de practitioner een vooruitbetaling of garantiestorting weigert te doen, kan de klachtcommissie de klacht gegrond verklaren, uitspraak doen, een sanctie opleggen en een disciplinaire maatregel opleggen.

16.

SECRETARIAAT, ARCHIEF EN INFORMATIE

16.1.

Global Network Group faciliteert het secretariaatswerk met betrekking tot de klachtfase 1 en de klachtfase 2. Als onderdeel hiervan borgt Global Network Group dat alle partijen 24/7 toegang hebben tot een besloten digitaal dossier. het dossier heeft uitsluitend betrekking op de onderhavige klacht en kan uitsluitend door de partijen worden ingezien.

16.2.

Global Network Group is belast met de archivering van alle documenten (het archief) die verband houden met dit reglement en de uitvoering ervan.

16.3.

Het onder 16.1 bedoelde archief is niet toegankelijk voor cliënten, practitioners, niet practitioners, overige derden.

16.4.

Het onder 16.1 bedoelde archief is toegankelijk voor toezichthouders, waaronder mede begrepen

(1) het ministerie van volsgezondheid, welzijn en sport

(2) het staatstoezicht op de zorg

(3) Lloyds Register

(4) ICC Council

16.5.

Global Network Group doet jaarlijks in haar interne en niet openbare jaarverslag een opgave van het aantal ingediende klachten en de gedane uitspraken. De rapportage is geanonimiseerd onverlet het openbaar maken als bedoeld in artikel 11.1.

16.6.

Global Network Group doet jaarlijks een melding aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Staatstoezicht op de zorg waarin geanonimiseerd opgave wordt gedaan met betrekking tot aantallen klachten en uitspraken. Deze melding is openbaar.

16.7.

Global Network Group, ICC Council, klachtinformateur, klachtbemiddelaar en klachtcommissie hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle kennis, feiten en omstandigheden welke hen vanuit hun werkzaamheden op grond van dit reglement bekend zijn, onverlet het bepaalde in artikel 11.1 en de overige bepalingen van dit artikel

BIJZONDERE BEPALINGEN

17.1.

Misdrijf

Global Network Group, ICC Council en klachtcommissie kunnen de klachtbehandeling afwijzen of afbreken, indien blijkt dat de practitioner een misdrijf heeft begaan. In voorkomend geval zal aangifte gedaan worden en wordt het klachtdossier overgedragen aan de officier van justitie.

17.2.

Uitsluiting regulier GNG disciplinair klachtrecht, arbitrage en bindend advies

Indien tegen een practitioner een WKKGZ klacht aanhangig wordt gemaakt, is de toepassing van het regulier GNG disciplinair klachtrecht, arbitage en bindend advies uitgesloten.

17.3.

Hogere schadevergoeding dan euro 25.000

Indien een cliënt een hogere schadevergoeding dan euro 25.000 nastreeft, kan de cliënt, onder gelijktijdige uitsluiting van dit reglement, verzoeken om behandeling van de klacht op basis van de reguliere GNG procedures met betrekking arbitrage of bindend advies.

17.4

Non discriminatie beginsel

Ieder natuurlijke persoon, ongeacht ras, huidkleur, nationaliteit of geloof kan door Global Network Group of ICC Council worden aangesteld als klachtinformateur, klachtbemiddelaar of lid van de klachtcommissie.

17.5.

Spoedeisend belang

Cliënt of practitioner kan de klachtcommissie om een voorlopige of tussentijdse uitspraak verzoeken of vragen om verkorting van de termijnen, indien betrokkene een spoedeisend belang heeft, zulks ter beoordeling van de klachtcommissie.

17.6

Externe deskundigen

De klachtcommissie kan besluiten, op verzoek van cliënt of practitioner, of op eigen aangeven van de klachtcommissie zelf, dat de inzet van externe deskundigen gewenst of noodzakelijk is, zodat of schiftelijk advies wordt verkregen of mondeling gehoord kan worden. Indien de klachtcommissie oordeelt dat de inzet van externe deskundigen noodzakelijk is en de cliënt wijst dit af, kan de commissie de klacht ongegrond verklaren. Indien de klachtcommissie oordeelt dat de inzet van externe deskundigen noodzakelijk is en de practitioner wijst dit af, kan de commissie de klacht gegrond verklaren, uitspraak doen, een sanctie opleggen en een disciplinaire maatregelen treffen.

SLOTBEPALINGEN

18.1.

Aansprakelijkheid

Global Network Group aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor het handelen en/of optreden verband houdende met onderhavig reglement en wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.

18.2.

Bevoegdheid

Global Network Group is bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van dit reglement.

18.3.

Geheimhouding

Global Network Group, de directie, de commissies alsmede de individuele commissieleden zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht jegens de practitioners en/of derden met betrekking tot de kennis en/of de informatie omtrent bedrijven, Global Network Group, practitioners, instanties, organisaties en/of personen welke kennis en/of informatie tot hen is gekomen op grond van hun functie binnen Global Network Group. Het schenden van de geheimhoudingsplicht is grond voor ontzetting uit de functie en ingeval van het zijn van practitioner grond voor toetsing aan de gedragsregels op basis van het reglement klacht- en tuchtrecht.

18.4.

Geschillen

Voor zover en indien dit reglement iets niet of onvolledig regelt en/of leidt tot een geschil is Global Network Group bevoegd, onverlet het bepaalde in de statuten van Global Network Group. Indien Global Network Group geen besluit neemt ten aanzien van het geschil, wordt het geschil onderworpen aan mediation. Indien de mediation niet slaagt wordt het geschil aan de bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd.

18.5.

Meertaligheid

Bij meertaligheid prefereert de Nederlandse taal boven elke andere taal.

18.6.

Wet

Uitsluitend de Nederlandse wetgeving is van toepassing.