Erkenningscriteria basis beroepsopleiding hypnotherapie

ERKENNINGSCRITERIA
OPLEIDING: BASIS BEROEPSOPLEIDING HYPNOTHERAPIE
VERSIE: JANUARI 2016
INLEIDING
Opleidingsinstituten kunnen hun basis beroepsopleiding hypnotherapie laten erkennen. Daarnaast kan het instituut zich aansluiten als agentschap. Erkenning van de opleiding betekent dat (oud) studenten op vertoon van hun opleidingscertificaat voldoen aan de IHR opleidingstoets voor wat betreft de beroeps-basisopleiding. Aansluiting als agentschap betekent voor het opleidingsinstituut het kunnen bieden van extra voordelen voor (oud) studenten, zoals de deelname aan de IHR kennistoets hypnotherapie zonder kosten. De erkenningsaudit van de opleiding wordt per email aangevraagd bij Global Network Group. De erkenningsaudit zien wij als een gezamenlijk proces dat zich richt op het realiseren van de erkenning. Hieraan geven wij vorm en inhoud door indien een auditdossier in eerste aanleg niet kwalificeert de indiener te voorzien van concrete aanbevelingen waaraan moet worden voldaan om alsnog tot een erkenning te komen. De erkenning van de opleiding wordt vastgelegd in een erkenningsbesluit. De eventuele bijhorende agentschapsrelatie wordt vastgelegd in de agentschapsovereenkomst.
INDIVIDUELE OPLEIDINGSAUDIT
Indien een kandidaat certificaathouder geen erkende opleiding heeft gevolgd en het opleidingsinstituut niet bereid of in staat is een erkenningsaudit te doorlopen, wordt het individuele opleidingscurriculum van de kandidaat beoordeeld. De individuele audit beperkt zich tot de onderstaande erkenningscriteria 3, 12 en 13.
CRITERIA
De basis beroepsopleiding hypnotherapie kan worden erkend indien de opleiding voldoet, zulks ter beoordeling van Global Network Group, tenminste aan de volgende vereisten:
1. DEELNEMERS
 • Geen beperkingen, minimum of maximum aantal deelnemers
2. TRAINERS
 • Aantal
 • Groepsomvang ≤ 12 deelnemers: minimaal 1 hoofdtrainer
 • Groepsomvang ≥ 13 deelnemers: minimaal 2 hoofdtrainers
 • Groepsomvang ≥ 20 deelnemers: naast de 2 hoofdtrainers is voor iedere 10-deelnemers tenminste 1 assistent trainer aanwezig.
 • Kwalificaties
 • Hoofdtrainers zijn IHR full certified hypnotherapeut OF hebben een hiermee vergelijkbaar werk- en ervaringsniveau, zulks ter beoordeling van Global Network Group
 • Hoofdtrainers hebben een minimale praktische beroepservaring van 5 kalenderjaren binnen de scope waarvoor wordt getraind.
 • Gast- en assistent trainer(s) toegestaan, mits curriculum relevante bijdrage, zulks ter beoordeling van de opleider.
3. CONTACTUREN
 • Minimaal 57 contacturen of 19 dagdelen van 3 contacturen/dagdeel
 • 1 contactuur = 1 klokuur waarbij trainer en groep of de groep bij wijze van intervisie bijeenkomst fysiek bijeen zijn op 1 locatie
 • Afwijkingen
  • Uitsluitend ter beoordeling van Global Network Group
  • Uitgangspunt ten aanzien van afwijkingen
  • Het aantal contacturen dient op een vergelijkbare wijze te worden gecompenseerd
  • Online varianten zijn niet uitgesloten
4. OPLEIDINGSUREN
 • Onder toepassing van het minimum aantal contacturen is het aantal opleidingsuren niet nader geregeld
 • Online varianten zijn niet uitgesloten
 • Minimaal 75% van de training dient vaardighedengericht te zijn
5. LOCATIE
 • Geschikte voor plenaire en sub sessie bijeenkomsten
 • Online oplossingen zijn niet uitgesloten
6. BOEKEN & LITERATUUR & READER
 • Geen voorwaarden mits ondersteunend aan de inhoud
 • De student ontvangt minimaal een (digitale) syllabus of reader
7. DEELNAMEBEWIJS | DEELNAMECERTIFICAAT
 • De hoofdtrainer is eindverantwoordelijk voor de afgifte van het deelnamebewijs of deelnamecertificaat.
 • De student dient bij minimaal 80% van de contacturen aanwezig te zijn geweest, al dan niet via een inhaalvariant.
8. KENNISTOETS
 • Niet inbegrepen
 • De kennistoets wordt afgenomen door Global Network Group of het agentschap mits aanvullend geaccrediteerd voor het afnemen van de kennistoets.
9. PRIJZEN
 • Geen voorwaarden of beperkingen.
10. TOELATING TOT OPLEIDING
 • Minimaal MBO vooropleiding of hiermee vergelijkbaar denk- / ervarings- / werkniveau, zulks ter beoordeling van het opleidingsinstituut.
 • Geen voorwaarde met betrekking tot specifieke hypnotherapie gerelateerde (voor)kennis en/of ervaring.
11. TOELATING TOT IHR CERTIFICERING EN REGISTRATIE
 • Automatische kwalificatie als associate hypnotherapeut indien de student de erkende opleiding heeft gevolgd en de IHR kennistoets heeft behaald en voldoet aan de overige instroomeisen.
 • Individuele toetsing indien geen erkende opleiding en/of IHR kennistoets; lees ook onder individuele opleidingsaudit
12. INHOUD
De basisopleiding hypnose is zodanig ingericht dat de student na afronding van de opleiding kan deelnemen aan de IHR kennistoets en een eigen hypnosepraktijk kan starten. De student verkrijgt adequate kennis en vaardigheden aangereikt, zowel in theorie als in oefen- & simulatiemomenten, met betrekking tot:
 • Algemene inleiding hypnose
 • Classificeren van cliënten
 • Kennis van alsmede het kunnen uitvoeren en toepassen van regressie- en inductiemethoden
 • Kennis van alsmede het kunnen herkennen van hypnosestadia en trancediepten
 • Het onderkennen van risico’s en incidenten tijdens de hypnose alsmede het beheersbaar maken en oplossen ervan.
 • Juridische context hypnose (onder meer: wettelijke status, aansprakelijkheid, beroeps- en bedrijfsverzekering), het beroepenveld, de gedragscode, het klacht- en tuchtrecht, het CPD programma, de branche organisatie(s), beroeps- en bedrijfsuitoefening
 • Ondernemen op beginnersniveau: (juridische) entiteiten, bedrijfsvoering & organisatie, acquisitie, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, verzekeringen
13. OPDRACHTEN
Op basis van een rollenspel of andere instructies produceert de student tenminste:
 • 1x intakeformulier cliënt
 • 1x evaluatieformulier cliëntsessie
 • 1x bewijs real-time uitgevoerde cliëntsessie
De opdrachten kunnen naar keuze van het opleidingsinstituut of door de opleider worden beoordeeld of in een groepsoefening door de deelnemers op basis van zelf assessment worden beoordeeld.
14. ERKENNINGSAUDIT
De opleider toont ter genoegdoening van Global Network Group aan dat deze opleidingsdoelen worden behaald. Hiertoe levert de opleider een digitaal audit dossier aan. Uitsluitend digitale audit dossiers worden geaccepteerd. De erkenningsaudit wordt per email aangevraagd bij Global Network Group.

Het auditdossier bevat:
 • Trainershandleiding
 • Lesmateriaal, readers, syllabi
 • Actuele registratie opleidingsinstituut (KVK NL of kruispuntbank bedrijven B), niet ouder dan 6 maanden
 • Bewijs van IHR registratie en certificering hoofdtrainers of de aanmelding hiervoor
De trainershandleiding bevat:
 • Trainingsplan inclusief planning dagdelen en onderwerpen; het trainingsplan bevat een controleerbare verwijzing naar de inhoudsonderwerpen zoals genoemd in dit document
 • Beschrijving van de praktijkoefeningen
 • Beschrijving van eventuele thuiswerk opdrachten
 • Overzicht hoofdtrainers, gast- en assistent trainers