Open brief aan Belgische en Nederlandse hypnotherapeuten


HYPNOTHERAPIE HEEFT DE TOEKOMST
ZO BOUWEN WE S
AMEN VERDER

OPEN BRIEF AAN ALLE BELGISCHE EN NEDERLANDSE HYPNOTHERAPEUTEN

22 september 2015

INTRODUCTIE

In 2013 hebben een aantal hypnotherapeuten het initiatief genomen tot de oprichting van een beroepsvereniging voor directe hypnotherapeuten. Parallel hiermee hebben deze hypnotherapeuten afspraken gemaakt met Global Network Group over de realisatie van een kwaliteitsregister voor hypnotherapeuten. Zo ontstonden begin 2014 Hypnose Vereniging Nederland (HVNL) en IHR Register (IHR) tegelijkertijd. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder, hebben HVNL en IHR bijna 100 leden en certificaathouders in België en Nederland en zijn beiden een goede, bekende en vertrouwde naam in de sector aan het worden. In de achterliggende periode hebben HVNL en IHR de mogelijkheden voor de verdere doorontwikkeling verkend en besproken. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met individuele leden en certificaathouders, opleiders en andere belanghebbenden. Als sluitstuk van de verkenning is in augustus 2015 een vragenlijst rondgestuurd aan alle HVNL leden en IHR certificaathouders die mede is gebaseerd op de informatie verkregen via de genoemde gesprekken en waarover HVNL en IHR graag een mening van de leden en certificaathouders wilden hebben. De uitkomsten van de vragenlijst zijn per 7 september 2015 bekend gesteld aan de HVNL leden en IHR certificaathouders. In deze open brief zet IHR Register uiteen hoe zij zich voorstelt de achterliggende pioniersfase af te sluiten en door te bouwen aan succesvolle gezamenlijke toekomst.

IHR REGISTER WORDT EEN INTERNATIONAAL KOEPELREGISTER

IHR Register ontwikkelt zich door tot een koepelregister voor alle hypnotherapeuten. De titel hypnotherapeut wordt gekoppeld aan een algemeen kwalificatieprofiel. Iedere man of vrouw die voldoet aan het algemene certificeringsprofiel voor IHR hypnotherapeut kan zich registreren en certificeren als IHR gecertificeerd hypnotherapeut. IHR Register registreert en certificeert de hypnotherapeuten naar analogie van de internationale ISO norm 17024. Deze norm is de internationale standaard voor de registratie en certificering voor professionals. IHR Register zelf richt haar bedrijfsvoering en certificering in op basis van de internationale ISO norm 9001 en staat hiervoor onder toezicht van Lloyds Register Nederland en ICC Council. IHR hypnotherapeuten kunnen zich aanvullend registreren met uiteenlopende specialisaties. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Met deze specialisaties kunnen de IHR hypnotherapeuten zich verder onderscheiden en aansluiten op marktontwikkelingen.

Als mogelijke IHR specialisatietitels zijn voorlopig benoemd:

 • Directe hypnotherapeut
 • Forensich hypnotherapeut
 • Indirecte hypnotherapeut
 • Kinder hypnotherapeut
 • Medisch hypnotherapeut
 • Sport hypnotherapeut
 • Trauma hypnotherapeut

Voor iedere specialisatie titel wordt in aanvulling op het algemene kwalificatieprofiel een aanvullend kwalificatieprofiel vastgesteld. Ook hier geldt: iedere IHR hypnotherapeut die voldoet aan dit aanvullende profiel kan de specialisatie toevoegen aan zijn/haar IHR registratie. Verder geldt dat de certificaathouder zich voor 1 of meer specialisaties kan kwalificeren. De specialisaties worden helder en overzichtelijk gescheiden zichtbaar gemaakt in het openbare online IHR Register. IHR Register zoekt samenwerking met branche organisaties zodat per land of per specialisatierichting deze organisaties richting geven aan en invloed hebben op de eisen ten aanzien van de instroom en de permanente opleiding. De aanvullende specialisatie kunnen worden geregistreerd vanaf 1 januari 2016.

IHR REGISTER EN HYPNOSE VERENIGING NEDERLAND

HVNL en IHR hebben de samenwerking en afspraken oorspronkelijk vastgelegd in de afspraken- en besluitenlijst d.d. 8 december 2013. Per 1 juli 2015 is e.e.a. verder vorm in inhoud gegeven in de agentschapsovereenkomst. De afspraken en uitgangspunten op hoofdlijnen:

 • HVNL behartigt de belangen van de directe hypnose en de directe hypnotherapeuten.
 • HVNL is voor Nederland belast met het vaststellen van het aanvullend kwalificatieprofiel ‘directe hypnotherapeut’.
 • HVNL toetst nieuwe opleiders v.w.b. de erkenning van opleidingen en training die zijn gekoppeld aan de directe hypnose en toegang geven tot de IHR specialisatietitel IHR directe hypnotherapeut.
 • HVNL toetst en audit bestaande opleiders v.w.b. de uitvoering van en het bijwerken naar nieuwe inzichten en erkenningscriteria van de erkende opleidingen en trainingen gekoppeld aan de directe hypnose en die gekoppeld aan de specialisatietitel IHR directe hypnotherapeut.

HVNL leden zijn niet verplicht IHR te registreren en te certificeren. IHR certificaathouders zijn niet verplicht HVNL lid te worden. Wel streven HVNL en IHR ernaar dat alle Nederlandstalige directe hypnotherapeuten zowel HVNL lid zijn als IHR geregistreerd en gecertificeerd. Hiermee biedt HVNL een thuishaven aan alle directe hypnotherapeuten in België, Nederland en de Caraïbische eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. IHR Register streeft ernaar met andere beroepsorganisaties tot vergelijkbare afspraken te komen.

NIEUWE IHR REGISTER WEBSITE

Medio november 2015 introduceert IHR Register haar nieuwe website. De nieuwe website is geschikt voor alle apparaten, heeft een verbeterde zoekmachine, maakt alle specialisaties zichtbaar en biedt informatie aan zowel cliënten van hypnotherapeuten als hypnotherapeuten zelf.

ERKENNING VAN OPLEIDINGSINSTITUTEN EN OPLEIDINGEN

De erkenning van opleidingsinstituten en opleidingen is gekoppeld aan het IHR accreditatiedocument opleiders en opleidingen. Iedere opleider en opleiding die voldoet aan de criteria komt in aanmerking voor erkenning. IHR streeft ernaar met alle opleiders en opleidingen die voldoen aan de criteria schriftelijke afspraken te maken over de erkenning. We gaan alle opleiders hiervoor dan ook actief benaderen. HVNL is uit naam van IHR zelfstandig belast met de erkenningstoetsing van opleiders en opleiding v.w.b. het onderdeel directe hypnose; een logische rol voor een volwassen branche organisatie. We onderzoeken de mogelijkheid om alle IHR / HVNL erkende opleidingen automatisch te laten vallen onder de CRKBO erkenning zodat de opleiding zonder BTW kan worden aangeboden. We verwachten deze mogelijkheid voor 1 juli 2017 te kunnen realiseren. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om alle IHR / HVNL erkende opleidingen te vallen onder de KTNO of vergelijkbare erkenning zodat toegang tot de verzekeraars ontstaat. Zie hiervoor ook verderop in dit bericht.

GEEN OPLEIDERS IN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

De achterliggende periode is duidelijk geworden dat de opleidingsinstituten moeizame onderlinge verstandhoudingen hebben. Er is weinig onderlinge samenwerking, de concurrentie is fors en wederzijdse vooroordelen & ‘veroordelingen’ zijn schering en inslag. Sommigen lijken een voorstander te zijn van een apart register per opleider of specialisatie; echter: dit zal cliënten verwarren en onduidelijkheid brengen, is daarom kansloos en werkt uitsluitend versnippering in de Hand. IHR heeft mede op basis van deze waarnemingen besloten dat opleiders geen deel uit kunnen maken van de accreditatiecommissie (erkenningscommissie) die nieuwe opleiders toetst en bestaande opleiders audit. De accreditatiecommissie dient volstrekt onafhankelijk en ongebonden te kunnen beoordelen en oordelen waarbij iedere schijn van belangenverstrengeling dient te worden vermeden en de eventuele afwijzing van een aangevraagde nooit wordt bepaald op basis van concurrentie overwegingen.

ONLINE IHR KENNISTOETS HYPNOTHERAPEUT

Vanaf 1 januari 2016 de online IHR kennistoets hypnotherapeut (theorie examen) beschikbaar te zijn zodat alle cursisten van erkende opleidingen het theorie examen kunnen doen. Opleiders kunnen ook een eigen erkende kennistoets afnemen; deze toets wordt dan getoetst en erkend door de accreditatiecommissie. Een cursist die de erkende kennistoets bij een opleider heeft gedaan hoeft uiteraard niet opnieuw de online IHR kennistoets doen.

INTRODUCTIE MODELDOCUMENTEN

Vanaf 1 april 2016 zullen diverse modeldocumenten beschikbaar zijn voor HVNL leden en IHR certificaathouders. Het gebruik hiervan is niet verplicht. De documenten zijn bedoeld om de hypnotherapeuten te voorzien van goede en hedendaagse standaard documenten die kunnen worden aangepast naar eigen lay-out, logo e.d. Vooral startende hypnotherapeuten hebben hier bij het opzetten van de eigen praktijk gemak van.

VAN EHBO DIPLOMA NAAR REANIMATIEDIPLOMA

De instroomeis ‘EHBO’ diploma wordt vervangen tot de verplichting aan te tonen dat de certificaathouder aantoonbaar beschikt over reanimatie vaardigheden. Zowel uit oogpunt van praktische als juridische afwegingen wordt deze verandering doorgevoerd. De wijziging wordt per direct doorgevoerd.

ERKENNING VERZEKERAARS

We gaan onderzoeken hoe, en tegen welke voorwaarden en kosten, een erkenning door verzekeraars kan worden gerealiseerd zodat cliënten uw factuur kunnen declareren voor vergoeding. Hierbij nemen we natuurlijk mee dat per 1 januari 2017 alle bestaande erkenningen t.b.v. verzekeraars komen te vervallen. Vanaf 1 januari 2017 dient iedere dienstverlener in de alternatieve gezondheidszorg te beschikken over een certificaat ‘medische basisopleiding’ teneinde in aanmerking te komen voor het vergoedingsrecht voor cliënten bij verzekeraars. We houden u op de hoogte van de resultaten.

ALGEMENE VOOROPLEIDING EN PRAKTIJKRUIMTE

We gaan onderzoek doen voor de introductie van een instroomeis met betrekking tot het niveau van de algemene vooropleiding of het vergelijkbare werk- kennis- en vaardighedenniveau alsmede de eisen m.b.t. de praktijkruimte

TOT SLOT!

Wij verwachten met deze ontwikkelingen de IHR registratie en certificering van extra toegevoegde waarde te voorzien zodat uw onderscheidend vermogen nog groter wordt.

Wij hebben het HVNL bestuur gevraagd e.e.a. ook voor mandaatverkrijging voor te leggen aan haar Algemene Ledenvergadering zodat de samenwerking nog krachtiger kan worden en beide organisaties de succesvolle stap naar de toekomst gezamenlijk zetten.

Bent u actief Hypnotherapeut? Registreer en certifieer bij het IHR Register!

Bent u actief direct Hypnotherapeut? Wordt lid van Hypnose Vereniging Nederland (HVNL - www.hypnosevereniging.nl ).

Doe actief mee en draag iets bij aan het bekend maken van Hypnose bij het grote publiek, aan het verder verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van de beroepsgroep Hypnotherapeuten!

Door het leveren van input, deel uw gedachten en verwachtingen via email, telefoon of via de vragenlijsten die met enige regelmaat zullen volgen. Door het organiseren van PE activiteiten op uw eigen locatie met collega leden / certificaathouders: leuk, kosten effectief en leerzaam! Door opleiders die nog niet erkend zijn op de HVNL en het IHR te wijzen. Door collega hypnotherapeuten die nog niet aangesloten zijn te enthousiasmeren HVNL lid en IHR certificaathouder te worden. Door zowel IHR Register als HVNL bestuur te ondersteunen bij de realisatie van de gezamenlijke ambities!

We bedanken u bijvoorbaat voor uw enthousiasme en de medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Marlot Lagemaat, Global Network Group | IHR Register

John Pisters, secretaris Hypnose Vereniging Nederland

Robert Tettelaar, Global Network Group | IHR Register