Open brief aan minister Schippers (Volksgezondheid Welzijn Sport)

Arnhem, 19 februari 2016

Geachte mevrouw Schippers,

IHR Register heeft kennisgenomen van de onlangs aan u aangeboden ‘brandbrief’ van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). De inhoud van de brief (klik hier om deze brief te lezen) heeft ons verbaasd.

Kort samengevat verzoekt NBVH u om markt beperkende maatregelen te nemen tegen hypnotherapeuten, opleidingsinstanties en certificeringsinstanties die zich niet aansluiten bij de NBVH of zich niet conformeren aan de NBVH uitgangspunten en tegelijkertijd te borgen dat en de NBVH uitgangspunten en de NBVH zelf leidend worden.

Primair valt op dat de ‘brandbrief’ zich kenmerkt door het presenteren van volstrekte onwaarheden zodat de inhoud van de brief het niveau van misleiding en laster feitelijk niet ontstijgt.

IHR Register stelt vast dat het begrip therapeut, en hiermee samenhangend het begrip hypnotherapeut, in Nederland geen beschermde titel of beroep is.

Overheidsingrijpen in de vrije markt is naar onze overtuiging ongewenst; dergelijke ingrijpen is in Nederland veelal op basis van zowel Europese als Nederlandse wet- & regelgeving uitgesloten of sterk ingekaderd. Kenmerkend hiervoor binnen Nederland is bijvoorbeeld het eindigen van ongewenste overheidsregulering van de vrije markt op basis van het medio 2014 doorgevoerde afschaffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO’s | bedrijfschappen).

Het NBVH verzoek kent geen enkele juridische basis, los van het gegeven dat het verzoek niet op feiten maar uitsluitend op misleiding is gebaseerd.

Gelet op het voorgaande is IHR Register van mening dat de verdere vormgeving en inrichting van het beroep hypnotherapeut geen taak of opdracht voor uw ministerie is. Tegen een eventueel ingrijpen door uw ministerie zal IHR Register zich verzetten, zowel publiekelijk als juridisch.

Wel ligt het voor de hand dat uw ministerie op basis van haar zorgplicht jegens cliënten (hulpzoekers) interesse heeft voor de ontwikkelingen binnen dit vrije beroep. IHR Register is graag bereid om met het ministerie en andere betrokken organisaties te overleggen over de verdere inrichting van dit vrije beroep. Ongetwijfeld delen we elkaar tenminste 1 gemeenschappelijk uitgangspunt, namelijk dat het belang van de cliënt centraal dient staan en dat cliënten geen schade of nadeel op basis van een therapiesessie mogen ondervinden.

IHR Register is een zelfstandig en onafhankelijke register dat geen verplichte koppeling kent met een beroepsvereniging. Alle IHR practitioners hebben een kwalificerende opleiding afgerond, zijn verplicht te voldoen aan CPD verplichtingen en vallen onder de werking van klacht- & tuchtrecht met hieraan gekoppelde gedragsregels en procedure vereisten.

IHR Register heeft haar registratie en certificering ingericht conform de internationale norm voor persoonsgebonden certificering, ISO 17024, en is zelf door Lloyds Register gecertificeerd op basis van de ISO 9001:2008 met een bijbehorende inschrijving bij UKAS (London, Engeland). Naar verwachting zullen vanaf medio 2017 al onze hiertoe ingerichte softwaresystemen door Lloyds Register zijn gecertificeerd op basis van de ISO 25010 norm. IHR Register is onderdeel van Global Network Group.

Ter toelichting op deze brief verwijzen u naar onze bijgevoegde open brief aan NBVH (klik hier om deze brief te lezen).

NBVH heeft ervoor gekozen haar ‘brandbrief’ openbaar te maken en breed te publiceren, o.a. op social media. Het geeft ons geen andere keuze dan openbaar stelling te nemen. Wij betreuren dat uw ministerie hierin door NBVH is betrokken.

Uiteraard zijn wij altijd bereid ons standpunt nader toe te lichten.

We vertrouwen u erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

INTERNATIONAL HYPNOTHERAPIST REGISTER

Mevrouw M.L. Lagemaat, Global Network Group

Mevrouw Z.T. Du Preez, directeur IHR Register Afrika (kantoor Zuid Afrika)

R. Tettelaar, directeur IHR Register Europa (kantoor Nederland)