Open brief aan Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH)

Arnhem, 19 februari 2016

Geachte NBVH bestuur,

ALGEMEEN

IHR Register heeft kennisgenomen van de onlangs door u aan de minister van Volksgezond, Welzijn & Sport, mevrouw Schippers, aangeboden ‘brandbrief’.

De inhoud van de brief (klik hier om deze brief te lezen) heeft ons verbaasd.

Kort samengevat verzoekt NBVH de minister om markt beperkende maatregelen te nemen tegen hypnotherapeuten, opleidingsinstanties en certificeringsinstanties die zich niet aansluiten bij de NBVH of zich niet conformeren aan de NBVH uitgangspunten en tegelijkertijd te borgen dat en de NBVH uitgangspunten en de NBVK zelf leidend worden.

Primair valt op dat uw ‘brandbrief’ zich kenmerkt door het presenteren van volstrekte onwaarheden zodat de inhoud van de brief het niveau van misleiding en laster feitelijk niet ontstijgt.

IHR Register stelt vast dat het begrip therapeut, en hiermee samenhangend het begrip hypnotherapeut, in Nederland geen beschermde titel of beroep is.

Overheidsingrijpen in de vrije markt is naar onze overtuiging ongewenst. Dergelijk ingrijpen is in Nederland veelal op basis van zowel Europese als Nederlandse wet- & regelgeving uitgesloten of sterk ingekaderd. Kenmerkend hiervoor binnen Nederland is bijvoorbeeld het eindigen van ongewenste overheidsregulering van de vrije markt op basis van het medio 2014 doorgevoerde afschaffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO’s | bedrijfschappen).

Uw verzoek aan de minister kent geen enkele juridische basis, los van het gegeven dat het verzoek niet op feiten maar uitsluitend op misleiding is gebaseerd.

Gelet op het voorgaande is IHR Register van mening dat de verdere vormgeving en inrichting van het beroep hypnotherapeut geen taak of opdracht voor het ministerie is. De enige juiste plek voor uw brief en verzoek is dan ook de prullenbak.

ONWAARHEDEN EN MISLEIDING IN PLAATS VAN OVERLEG EN FEITEN

Uw ‘brandbrief’ laat zich eenvoudig weerleggen.

Uw stelling:

NBVH heeft onderzoek gedaan naar het IHR Register.

De feiten:

Tussen uw en onze organisatie heeft geen contact of overleg plaatsgevonden zodat vast staat dat hoor en wederhoor niet heeft plaatsgevonden. Anders dan u beweert is IHR Register geen onderdeel van en geen eigendom van HypnoWorld. IHR Register beperkt zich niet tot België en Nederland en is inmiddels ook actief in het Verenigd Koninkrijk en Zuid Afrika.

Uw stelling:

Een opleiding dient minimaal 3 jaar te zijn.

De feiten:

Primair geldt dat ‘opleidingsduur’ alleen geen criterium is. Uitgangspunt bij het opleiden is dat de student aankomt bij vooraf bepaalde opleidingsdoelen, hieraan is tijd ondergeschikt. IHR Register heeft door NBVH toegepaste opleidingscurriculum geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de specifiek aan hypnose gekoppelde kennis en vaardigheden niet of nauwelijks afwijken van onze opleidingsdoelen. Het grootste deel van het NBVH opleidingscurriculum richt zich niet op kennis en vaardigheden met betrekking tot hypnose maar juist op niet hypnose gerelateerde kennis. Ook richt uw curriculum zich meer op kennis dan op vaardigheden. Wellicht is dit laatste de specifieke reden dat veel NBVH leden ook deze door u zo verafschuwde korte opleidingen volgen en deze positief waarderen v.w.b. vaardighedeninstructie en overdracht.

De conclusie is dat (1) uw opleidingsperiode van minimaal 3 jaar vooral noodzakelijk is om de niet hypnose gerelateerde kennis en vaardigheden over te brengen en dat (2) de door u en ons geaccrediteerde opleidingen voor wat betreft specifieke hypnose gerelateerde kennis en vaardigheden niet of nauwelijks verschillen.

Uw stelling:

Over de beroepsopleiding hypnotherapeut van Paradidakt zijn kamervragen gesteld.

De feiten:

Paradidakt biedt een breed aanbod in (beroeps) opleidingen en trainingen ten behoeve van de professionals binnen de alternatieve gezondheidszorg. Over 1 specifieke opleiding, die niets van doen heeft met hun beroepsopleiding hypnotherapeut, zijn vragen gesteld. Uw onjuiste suggestie is ronduit kwalijk en feitelijk laster.

Uw stelling:

De titel hypnotherapeut wordt misbruikt.

De feiten:

Iedere onderbouwing, of zelfs ook maar een begin ervan, ontbreekt in uw brief. Los hiervan is NBVH geen eigenaar van het begrip hypnotherapeut. Immers, het is een niet beschermde titel en een vrij beroep.

ZOMAAR EEN TEGENVRAAG

Hoe geloofwaardig en betrouwbaar is NBVH kwaliteit eigenlijk?

De NBVH is een vereniging van en door haar leden, dus NBVH hypnotherapeuten. Nagenoeg alle aan kwaliteit gekoppelde NBVH processen worden intern uitgevoerd binnen de NBVH en dus door de eigen NBVH leden. Hierbij baseren wij onze waarneming op de openbare informatie zoals vermeld op de website www.hypnotherapie.nl, zijnde de NBVH website.

Uit niets blijkt dat de NBVH haar eigen processen extern laat toetsen en hoe de onafhankelijkheid ten opzichte van de directe eigen belangen van de eigen leden is geborgd.

NBVH kwaliteit is de dus de kwaliteit van de slager die het eigen vlees keurt.

Dit levert niet per definitie slecht vlees op. Echter, dergelijke kwaliteitsborging is niet van deze tijd en voldoet niet aan de hedendaagse opvattingen van transparantie en onafhankelijkheid.

Gelet op de wijze waarop NBVH haar eigen processen heeft ingericht zou enige bescheidenheid ten opzichte van andere organisaties op z’n plaats zijn.

OVER IHR REGISTER

IHR Register is een zelfstandig en onafhankelijke register dat geen verplichte koppeling kent met een beroepsvereniging. Alle IHR practitioners hebben een kwalificerende opleiding afgerond, zijn verplicht te voldoen aan CPD verplichtingen en vallen onder de werking van klacht- & tuchtrecht met hieraan gekoppelde gedragsregels en procedure vereisten.

IHR Register heeft haar registratie en certificering ingericht conform de internationale norm voor persoonsgebonden certificering, ISO 17024, en is zelf door Lloyds Register gecertificeerd op basis van de ISO 9001:2008 met een bijbehorende inschrijving bij UKAS (London, Engeland). Naar verwachting zullen vanaf medio 2017 al onze hiertoe ingerichte softwaresystemen door Lloyds Register zijn gecertificeerd op basis van de ISO 25010 norm. IHR Register is onderdeel van Global Network Group.

IHR Register is een koepelregister waarin iedere hypnotherapeut zich kan registreren indien aan de instroomeisen wordt voldaan. Wij bieden hen onafhankelijke en professionele registratie en certificering uitgevoerd tegen de internationaal gangbare en geaccepteerde ISO normen. Binnen her register kunnen specialismen en andere kwalificaties, zoals bijvoorbeeld BIG registratie, zichtbaar gemaakt worden.

IHR practitioners onderscheiden zich van de zogenaamde ‘fly-by-night’ therapeuten en kwakzalvers door bewust te kiezen voor deze registratie inclusief opleiding, CPD, klachtrecht en gedragsregels.

DE MINISTER

IHR Register heeft de minister nader geïnformeerd naar aanleiding van uw openbare brandbrief. Onze brief aan de minister is gevoegd als bijlage bij deze brief (klik hier om deze brief te lezen).

HOE VERDER?

Het is duidelijk dat dit een valse start in de communicatie tussen uw en onze organisatie is.

Graag steken wij de uitgestoken hand toe en bieden u aan om tot een nadere kennismaking te komen.

Vanuit het belang van de cliënt zijn er voldoende aanknopingspunten om gezamenlijk te onderzoeken welke concurrentie overstijgende belangen kunnen worden geïdentificeerd en hoe daar mee om te gaan.

We staan open voor overleg en zien een uitnodiging daartoe met belangstelling tegemoet.

Afschrift van deze brief zenden wij aan de minister.

We vertrouwen u erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

INTERNATIONAL HYPNOTHERAPIST REGISTER

Mevrouw M.L. Lagemaat, Global Network Group

Mevrouw Z.T. Du Preez, directeur IHR Register Afrika (kantoor Zuid Afrika)

R. Tettelaar, directeur IHR Register Europa (kantoor Nederland)