Certificeringsbrief voor IHR practitioners

JURIDISCH BINDENDE BRIEF VOOR ALLE IHR PRACTITIONERS (CERTIFICAATHOUDERS)
ONDERWERP: CERTIFICERINGSBRIEF VOOR ALLE IHR PRACTITIONERS (CERTIFICAATHOUDERS)
VERSIE: AUGUSTUS 2016
Nederland / Zuid Afrika, datum postmerk
Aan alle IHR practitioners | certificaathouders IHR Register
Geachte certificaathouder, heer, mevrouw,
Hierbij informeren wij u met betrekking tot uw persoonlijke en bedrijfsmatige registratie en certificering in het IHR Register en bij Global Network Group.
Status certificeringsbrief
 • De certificeringsbrief is van toepassing op alle certificaathouders.
 • De versie zoals gepubliceerd op deze website is geldig. Alle oudere en andere versies zijn ingetrokken en vervallen.
 • Deze brief maakt onderdeel uit van uw registratie- en certificeringsdossier.
 • Bij uw 1e registratie en certificering heeft u een link naar deze brief ontvangen.
 • Indien geregistreerd voor 1 januari 2016: u heeft of per gewone post of per email uw certificeringsbrief ontvangen. De door u ontvangen brief is per 1 januari 2016 ongeldig en vervangen door deze online certificeringsbrief.
Profielpagina en inloggegevens
 • U kunt uw persoonlijke en bedrijfsmatige profielpagina 24/7 online wijzigen.
 • Inloggen via de website www.ihr-register.com met gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Gebruikersnaam kwijt? Mail naar info@ihr-register.com en vraag uw gebruikersnaam op.
 • Wachtwoord kwijt? Klik onder het inlogveld op 'lost password?' en volg de instructies.
 • Zorg ervoor dat uw profielpagina(s) juist en actueel is (zijn). Dus: inclusief foto, logo, tekst en links naar social media!
 • Iedere certificaathouders is verplicht de eigen profielpagina(s) te voorzien van juiste en actuele informatie.
Registratie- en certificeringsdossier
 • Uw registratie- en certificeringsdossier is gedigitaliseerd.
 • Ieder dossier is strikt vertrouwelijk en persoonlijk.
 • Toegang tot de dossiers hebben (1) Global Network Group, (2) Lloyds Register Nederland, (3) ICC Council, (4) IMI, (5) externe toezichthouders en (6) overige partijen hiertoe geautoriseerd door Global Network Group | IHR Register.
 • Contactgegevens van certificaathouders mogen worden gedeeld met GNG | IHR agentschappen.
 • Indien een dossier niet compleet is of onjuiste documenten bevat kan de registratie en certificering worden aangehouden (uitgesteld), geschorst of ontnomen (geroyeerd).
Overzicht van uw registratie en certificering
 • Het overzicht van uw gehele registratie en certificering is opgenomen in uw online persoonlijke profiel.
 • Het persoonlijke profiel bevat per certificaat de vermelding van type, level, aanvangsdatum, afloopdatum, eventuele specialisaties en aanvullingen.
 • Het online persoonlijke profiel is leidend. Eventuele afgegeven papieren certificaten zijn ondergeschikt aan het online persoonlijke profiel.
Voorwaardelijke toekenning
 • Indien uw registratie en certificering voorwaardelijk is toegekend zijn de voorwaarden vastgelegd in een separaat en persoonlijk emailbericht aan u.
Schorsing en ontneming (royement)
 • Indien u wordt geschorst of geroyeerd ontvangt u hierover bericht in een separaat en persoonlijk emailbericht aan u.
Certificaten van goedkeuring
Voor bedrijven
 • Bij de basisregistratie voor bedrijven worden geen hard copy (papieren) en/of digitale certificaten afgegeven. Deze registratie betreft uitsluitend de vermelding in het online persoonlijke profiel.
 • Aan ieder certificaat van goedkeuring zijn voorwaarden gekoppeld.
Certificaten van vakbekwaamheid
Voor personen
 • Aan de certificaathouder wordt een digitaal certificaat ter beschikking gesteld. De certificaathouder heeft toestemming om het certificaat in een formaat naar eigen keuze op papier naar eigen keuze te printen. Tegen meerprijs worden papieren (hard copy) certificaten door Global Network Group geproduceerd en toegezonden.
 • Aan ieder certificaat van vakbekwaamheid zijn voorwaarden gekoppeld.
Documenten, richtlijnen en reglementen
 • Iedere certificaathouder is verplicht zich te houden aan de documenten, richtlijnen en reglementen van Global Network Group.
 • Door het aanvaarden van uw registratie en certificering gaat u automatisch akkoord met de gestelde voorwaarden.
 • Uw persoonlijke en bedrijfsmatige registratie en certificering wordt geacht te zijn aanvaard tenzij u schriftelijk anders of afwijkend bericht.
 • Indien u onze voorwaarden inclusief deze certificeringsbrief niet aanvaardt bent u niet geregistreerd en gecertificeerd i.c. vervalt uw registratie en certificering.
 • U bent verplicht melding te maken van een persoonlijk en/of bedrijfsmatige surseance van betaling of een faillissement alsmede een strafrechtelijke veroordeling. Een dergelijke melding wordt vertrouwelijk behandeld. Samen met u wordt nagegaan of de melding van invloed is op uw lopende registratie en certificering.
 • KLIK HIER voor het klacht- en tuchtrecht inclusief de gedragsregels.
Financieel
 • Iedere certificaathouder voldoet bij de 1e registratie de 1-malige entreebijdrage.
 • Iedere certificaathouder voldoet de jaarlijkse registerbijdrage. De registerbijdrage kan door Global Network Group vooraf, tijdens en na afloop van het betreffende registratiejaar worden gefactureerd.
 • Bij de 1e registratie wordt de jaarlijkse registerbijdrage gefactureerd vanaf de datum van aanmelding en niet over het volle kalenderjaar.
 • Alle onze facturen dienen voor de toekenning van de registratie en certificering, of indien anders vermeld op de factuur: voor de factuur vervaldatum, geheel te zijn voldaan. Onder voldaan wordt verstaan de onherroepbare bijschrijving van het gehele factuurbedrag op 1 van onze bankrekeningen.
 • Indien door u 1 of meer facturen niet of niet tijdig worden voldaan of indien de betaling wordt gestorneerd behoudt Global Network Group zich het recht voor uw registratie en certificering te schorsen. Indien betaling uitblijft volgt royement. Bij schorsing en/of royement vervalt uw betalingsplicht niet.
 • KLIK HIER voor het overzicht van onze tarieven.
Permanente opleiding (CPD programma)
 • Iedere certificaathouder is verplicht te voldoen aan de onderhoudsvereisten zoals opgenomen in het CPD Programma (Continuing Professional Development programma | permanente opleiding).
 • In het 1e registratie-kalenderjaar is de certificaathouder vrijgesteld voor de CPD en behoeft geen CPD te worden geadministreerd.
 • CPD wordt per kalenderjaar geregistreerd.
 • CPD kan op basis van de ‘carry-back’ en ‘carry-forward’ regeling maximaal 2 jaar vooraf of achteraf worden toegekend. Op deze manier kan CPD over meerdere kalenderjaren worden gespreid.
  • Voorbeeld
  • U behaalt in 2016 26 CPD punten.
  • Uw CPD overschot is 14 CPD punten, namelijk uw totaal (26 CPD punten) verminderd met uw jaarverplichting (12 CPD punten).
  • U kunt nu uw overschot 2016 (14 CPD punten) toekennen aan de jaren 2014 en 2015 (carry back) of 2017 en 2018 (carry forward).
 • U bent verplicht online uw aantal CPD punten en opdrachten te registreren zodat Global Network Group 24/7 inzage heeft in uw persoonlijke CPD status.
 • U hoeft online uw CPD punten en opdrachten niet te specificeren.
 • U bent verplicht het onderliggende bewijs van uw online geregistreerde CPD zelf te bewaren en op eerste verzoek te tonen.
 • De CPD verplichtingen worden steekproefsgewijs gecontroleerd. De controle vindt plaats door Global Network Group, een door Global Network Group geautoriseerde commissie of door een bevoegde externe instantie, zoals bijvoorbeeld Lloyds Register, ICC Council, ECC Council.
 • KLIK HIER voor het overzicht van alle PE | CPD verplichtingen.
Gebruik titels en logo's (beeldmerken)
 • Iedere certificaathouder is verplicht de geldige en op uw persoonlijke situatie van toepassing zijnde beeldmerken (logo's) en titels te voeren.
 • Alle logos worden bij uw 1e registratie en certificering per email toegezonden. Op 1e verzoek worden de toepasselijke logo's nogmaals toegezonden.
 • Het reglement ‘logos & trademarks’ is van toepassing.
 • Afwijkend gebruik van titels en beeldmerken (logo’s) is niet toegestaan en kan leiden tot schorsing en/of royement van uw registratie en certificering.
Specifieke mededelingen voor associate certificaathouders
 • Geldigheid: Uw certificaat is geldig voor een bepaalde tijd zoals vermeld op in uw persoonlijke profiel.
 • Geen hercertificering: U kunt niet worden gehercertificeerd ala associate. De associate certificatie is 1-malig. U kunt uw associate status omzetten naar de full status.
 • Criteria omzetting associate status naar full status. KLIK HIER voor alle informatie over de instroomeisen voor de full status.
Specifieke mededelingen voor full certificaathouders
De navolgende bepalingen gelden uitsluitend voor full certificaathouders.
 • Geldigheid: Uw certificaat blijft permanent geldig onder de voorwaarde dat u de jaarlijkse registerbijdrage betaalt en dat u voldoet aan jaarlijkse en meer-jaarlijkse onderhoudsvereisten, waaronder mede begrepen het Continuing Professional Development Program (CPD program).
Slotopmerkingen
 • Actief gebruik van de beeld- en woordmerken
  • Gebruik actief alle IHR titels en logo's. Dit draagt enorm bij aan uw en onze herkenbaarheid!
 • Retourlinks
  • Maak op uw website zichtbare en goedwerkende retourlinks naar onze website of direct naar uw persoonlijke profielpagina. Uw persoonlijke profielpagina is vind- en zichtbaar binnen Google. Retourlinks zorgen ervoor dat zowel uw als onze website stijgt in de rankings en dus beter vind- en zichtbaar worden. Iets waar we allemaal een groot belang bij hebben!
 • Facebook, Linkedin & Twitter:
  • Volg ons Facebook, LinkedIn en Twitter!
  • Share onze berichten en pagina's
 • Motiveer andere professionals binnen uw netwerk die nog niet zijn geregistreerd en gecertificeerd binnen ons register
  • Een luide oproep: hoe groter de groep hoe meer rendement, effect en succes! Met een grote groep kunnen we samen meer tot stand brengen. Vertel hen waarom u zich heeft aangesloten en wat het u brengt. Stimuleer hen om zich ook te registreren en certificeren!
 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
 • Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.
Deel met ons welke nieuwe verbeteringen en vernieuwingen u ziet voor ons register! Uw mening is belangrijk voor ons. Global Network Group beheert register met de gedachten 'voor en door certificaathouders'. Binnen Global Network Group zijn de lijnen kort en helder. Verbeteringen en vernieuwingen kunnen snel worden opgepakt en uitgevoerd. Global Network Group is er voor u en alle certificaathouders. Tips en gedachten over de verdere verbetering en uitbouw van onze registers zijn dan ook van harte welkom.
Wij wensen u goede zaken toe en plezier in het werk.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Global Network Group | ICC Council | IHR Register
ICC Council
Robert Tettelaar
Office operations Europe
mevrouw Marlot Lagemaat
mevrouw Heather Vanderbilt
Office operations Africa
mevrouw Theresa Du Preez
Giel Tettelaar